ŠVENTOSIOS DVASIOS LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia,

Supratimo ir išminties Dvasia,

Patarimo ir tvirtumo Dvasia,

Žinojimo ir mokslo Dvasia,

Dievo baimės ir maldingumo Dvasia,

Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia,

Nuolankumo ir švelnumo Dvasia,

Kantrybės ir ištvermės Dvasia,

Gerumo ir gailestingumo Dvasia,

Skaistybės ir santūrumo Dvasia,

Ištikimybės ir tiesumo Dvasia,

Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia,

Bažnyčios saugotoja ir vadove,

Žmonių širdžių tyrėja,

Dangaus malonių dalintoja,

Nuliūdusiųjų ramybe,

Amžinoji šviesa,

Šventoji ugnie,

Gyvybės versme,

Dvasios balzame,

Angelų džiaugsme,

Patriarchų šviesa,

Pranašų įkvėpėja,

Apaštalų mokytoja,

Kankinių tvirtume,

Išpažinėjų paguoda,

Mergelių nekaltume,

Visų šventųjų laime,

Būk mums maloningas, R. gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visokio blogio

Nuo visokių nuodėmių

Nuo pikto priešo pagundų

Nuo klaidų ir melo

Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto

Nuo netikėjimo ir prietarų

Nuo tuščio smalsumo ir tingumo

Nuo neskaisčių polinkių

Nuo per didelio pasitikėjimo savimi

Nuo nusiminimo ir vilties netekimo

Nuo prieštaravimo pažintai tiesai

Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies

Teismo dieną

Mes nusidėjėliai R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis,

Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis,

Jaunimo sielas kilnių siekimų pripildyti teikis,

Klaidas pašalinti teikis,

Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje išlaikyti teikis,

Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis,

Savo malone mus į gėrį kreipti ir jame stiprinti teikis,

Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis,

Visiems mums išganymą duoti teikis, R. meldžiam Tave, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį. R. Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią.

V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia.

Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai visas jos paslaptis. Nuvalyk Šventosios Dvasios malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Šventoji, amžinai žėrinti Ugnie, teisybės Dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšviesk mūsų širdis. R. Amen.”