ŠV. ARKANGELO MYKOLO LITANIJA

“Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus.

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų.

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, Angelų Karaliene, R. melski už mus.

Šventasis Juozapai, Angelų Karalienės Sužadėtini,

Šventasis arkangele Mykolai,

Šventasis arkangele Gabrieliau,

Šventasis arkangele Rapolai,

Devynių angelų chorų šventosios dvasios, R. melskite už mus.

Šventasis Mykolai, Kristaus Karaliaus ir pasaulio Karalienės šaukly, R. melski už mus.

Šventasis Mykolai, kuklumo paveiksle,

Šventasis Mykolai, demonų siaube,

Šventasis Mykolai, šventosios Mišių aukos globėjau ir gynėjau,

Šventasis Mykolai, Dievo išminties pilnasis,

Šventasis Mykolai, dieviškojo Žodžio tobulas garbintojau,

Šventasis Mykolai, garbės ir šlovės vainike,

Šventasis Mykolai, Viešpaties kareivijų galingasis kunigaikšti,

Šventasis Mykolai, Švenčiausiosios Trejybės vėliavnešy,

Šventasis Mykolai, rojaus sarge,

Šventasis Mykolai, Izraelio tautos vedly ir guodėjau,

Šventasis Mykolai, kovojančios Bažnyčios spindesy ir tvirtove,

Šventasis Mykolai, angelų žibury,

Šventasis Mykolai, tikratikių ramsti,

Šventasis Mykolai, po kryžiaus vėliava kovojančiųjų stiprybe,

Šventasis Mykolai, broliškos meilės saite,

Šventasis Mykolai, iš gyvenimo keliaujančių sielų švytury ir pasitikėjime,

Šventasis Mykolai, patikima pagalba,

Šventasis Mykolai, mūsų padėjėjau visose nelaimėse,

Šventasis Mykolai, amžinojo sprendimo skelbėjau,

Šventasis Mykolai, skaistyklos liepsnose kenčiančių vėlių guodėjau,

Šventasis Mykolai, Viešpaties įpareigotasis pasitikti vėles po mirties,

Šventasis Mykolai, mūsų Kunigaikšti,

Šventasis Mykolai, mūsų Užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų.

V. Melski už mus, šlovingas šventasis Mykolai, Jėzaus Kristaus Bažnyčios Kunigaikšti. R. Kad taptume verti jo žadėjimų.

Melskimės. Viešpatie Jėzau, pašventink mus vis naujais palaiminimais ir suteik mums, šventajam Mykolui užtariant, tokią išmintį, kuri mus išmokytų krauti turtus danguje ir išmainyti laikinąsias gėrybes į amžinąsias. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.”