KRISTAUS KARALIAUS LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Kristau, neregimojo Dievo paveiksle,

Kristau, visų kūrinių pirmavaizdi,

Kristau, karalių Karaliau ir viešpačių Viešpatie,

Kristau, taikos ir ramybės Karaliau,

Kristau, tiesos ir išminties Karaliau,

Kristau, malonės ir meilės Karaliau,

Kristau, paguodos ir tvirtybės Karaliau,

Kristau, kančios Karaliau,

Kristau, mus pašventinantis Karaliau,

Kristau, mums vadovaujantis Karaliau,

Kristau, mūsų tikėjimo ir išpažinimo Karaliau,

Kristau, mūsų gyvenimo ir prisikėlimo Karaliau,

Kristau, mūsų amžinosios vilties Karaliau,

Kristau, teisiųjų tvirtybės Karaliau,

Kristau, išminčių išsiilgtasis ir ieškotasis Karaliau,

Kristau, tyrųjų skaistumo Karaliau,

Kristau, audras tramdantis Karaliau,

Kristau, ligonius gydantis Karaliau,

Kristau, mirusius prikeliantis Karaliau,

Kristau, angelų Karaliau,

Kristau, patriarchų Karaliau,

Kristau, pranašų Karaliau,

Kristau, apaštalų Karaliau,

Kristau, kankinių Karaliau,

Kristau, išpažinėjų Karaliau,

Kristau, nekaltųjų mergelių Karaliau,

Teateinie Tavo karalystė, R. Kristau Karaliau!

Teesie Tau garbė ir gyrius,

Teįsigali Tavo valia žemėje,

Teišpažįsta Tave visos tautos,

Tesusijungia į Tavo avidę visi tikintieji,

Teduoda Tu viešą garbę tautų vadai,

Teskelbia Tavo tiesą mokytojai,

Teteisia Tavo teisingumu teisėjai,

Teišreiškia įstatymai Tavo dvasią,

Teieško mokslas Tavo išminties,

Teišpažįsta Tave, amžinąjį Žodį, menas,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Kristus laimi! R. Kristus valdo! Kristus viešpatauja!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu panorėjai visa atnaujinti savo mylimajame Sūnuje, visatos Karaliuje. Padaryk savo malone, kad visų kraštų tautos, skaldomos nuodėmės žaizdų, nusilenktų šventajai valdžiai to, kuris būdamas Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.”