ŠV. ANTANO LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventasis Antanai Paduvieti, R. melski už mus!

Šventasis Dievo mylėtojau,

Dievo rūstybės permaldautojau,

Klusnusis Jėzaus mokiny,

Tikrasis Bažnyčios sūnau,

Bažnyčios papuošale,

Šventojo Pranciškaus ordino garbe,

Šventos išminties vyre,

Šventojo tikėjimo platintojau,

Klaidingų mokslų griovėjau,

Tikinčiųjų vadove,

Apaštališkasis pamokslininke,

Griežto gyvenimo atsiskyrėli,

Dorybių būste,

Skaistybės mylėtojau ir paveiksle,

Nuolankumo ir kantrumo pavyzdy,

Ypatingo pamaldumo vyre,

Vargšų ir našlaičių tėve,

Ligonių gydytojau,

Nuliūdusiųjų guodėjau,

Padėjėjau varguose ir nelaimėse,

Kalinių globėjau,

Keleivių vadove,

Jūroje skęstančiųjų gelbėtojau,

Pagundų nugalėtojau,

Šlovingasis dangaus gyventojau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Melski už mus, šventasis Antanai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, garbingąjį savo išpažinėją ir Bažnyčios mokytoją Antaną papuošęs stebuklingais darbais ir didžiomis dorybėmis, jam užtariant, suteik mums, ko trokštame ir ko reikia mūsų išganymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.