SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS LITANIJA

“Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Motina nukryžiuotoji,

Motina sopulingoji,

Motina verkiančioji,

Motina liūdinčioji,

Motina paliktoji,

Motina apleistoji,

Motina Sūnaus netekusi,

Motina kalavijo pervertoji,

Motina vargų išsekintoji,

Motina nerimo pilnoji,

Motina, kurios Širdis prikalta prie kryžiaus,

Motina gedinčioji,

Ašarų šaltini,

Kentėjimų pilnatve,

Kantrumo paveiksle,

Tvirtybės uola,

Pasitikėjimo inkare,

Apleistųjų prieglobsti,

Prislėgtųjų skyde,

Netikėlių nukariautoja,

Vargšų paguoda,

Sergančiųjų vaiste,

Nusilpusiųjų stiprybe,

Jūroje skęstančiųjų uoste,

Audrų nuramintoja,

Liūdinčiųjų prieglobsti,

Klastingųjų baime,

Ištikimųjų lobi,

Pranašų akie,

Apaštalų lazda,

Kankinių vainike,

Išpažinėjų šviesa,

Mergelių perle,

Našlių paguoda,

Visų šventųjų džiaugsme, R. melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų, Jėzau!

V. Pažvelk į mus ir išvaduok. R. Gelbėk mus iš visų vargų Jėzaus Kristaus galybe.

Melskimės. Valdove Marija, įrašyk savo žaizdas į mano širdį, kad jose skaityčiau Tavo skausmą ir meilę: skausmą, kad dėl Tavęs pakelčiau visas kančias; meilę, kad dėl Tavęs niekinčiau bet kokią kitą meilę. R. Amen.”