ŠV. GERTRŪDOS MALDA KENČIANT PAGUNDAS

Meilingasis Tėve, palaimink mane šventojo kryžiaus ženklu, kad būčiau apsaugota nuo piktojo priešo puolimų, nuolat apsupta Tavo gailestingumo. Mano sielos Gelbėtojau, mano prieglobsti sunkiomis dienomis! Užstok mane nuo visų nuodėmės vilionių ir laikyk priešais mane savo tvirtąjį skydą! Tu pats būk šalia manęs, kai esu gundoma. Mano viltie, gelbėk mane nuo pavojų kūnui ir sielai ir po šios žemiškos kelionės parodyk man save, mano palaimingas išganyme!

Tikrasis tyrumo šaltini ir sergėtojau, Jėzau Kristau, Mergelės Sūnau! Tu drąsini žmones išsižadėti savęs, Tu esi skaisčiųjų viltis ir vainikas. Marijai, nekaltajai Motinai užtariant, saugok mano kūno ir sielos tyrumą. Noriu vien Tave mylėti, Viešpatie, mano stiprybe, mano sarge ir padėjėjau! Mylimasis Jėzau, neleisk man svyruoti! Tu niekada nemiegi, mano sielos sargybini. Mano Atpirkėjau, pasilik su manimi! Be Tavęs aš nieko neturiu, joks gėris man nepriklauso. Būk mano švyturys plačiojoje pasaulio jūroje ir geroji paguoda mirties valandą, kad laikyčiausi Tavęs, tikrasis mano sielos drauge, ir visoks blogis sudužtų į Tavo dievišką stiprybę. Amen.