ŠV. BENEDIKTO LITANIJA

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventasis tėve Benediktai,

Garbingasis tėve,

Nuostabusis tėve,

Nuo vaikystės pasižymėjęs šventumu,

Apsimarinimo pavyzdy,

Žemdirbių mokytojau,

Kūno tramdytojau,

Regulos sudarytojau,

Ateisties numatytojau,

Padaręs, kad Mauras galėtų eiti vandeniu,

Placidą išgelbėjęs iš vandens,

Regėjęs sesers sielą kylančią į dangų,

Naujojo Testamento Abraome,

Žmogaus širdies slėpinių atskleidėjau,

Vaisingas alyvmedi Dievo namuose,

Skaistumo mylėtojau,

Gerasis nuliūdusiųjų guodėjau,

Jėzaus Kristaus sekėjau,

Pasaulio niekintojau,

Vienuolinio gyvenimo atstatytojau,

Tvarkos mokytojau,

Tobulumo paveiksle,

Neturto rodytojau,

Paklusnumo mokytojau,

Dvasių skyrimo mokytojau,

Nuolankumo pavyzdy,

Įsakytojau laikytis tylos,

Religingumo žiede,

Kontempliacijos šviesa,

Vienuolių pavyzdy,

Tavęs besišaukiančiųjų saugotojau,

Vienuolių patriarche,

Mirusiųjų prikėlėjau,

Panašus į kankinius,

Velnio triumfuojantis nugalėtojau,

Būk maloningas, R. atleisk mums, Viešpatie!

Būk maloningas, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Nuo Tavo įsakymų niekinimo R. gelbėk mus, Viešpatie!

Mūsų tėvo Benedikto šventuoju gyvenimu

Jo karčiausia meile

Jo didžiausiu nuolankumu

Jo uoliausiomis maldomis

Jo nuopelnais ir užtarimu

Mes nusidėjėliai, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Tavo tobulą meilę įlieti ir mumyse išsaugoti teikis,

Tobulą mūsų jutimų ir savos valios apmarinimą mums dovanoti teikis,

Nuolatinę pažangą įgyjant dorybes mums duoti teikis,

Ištvermę Tavo šventojoje tarnyboje mums dovanoti teikis,

Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus!

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison.

V. Melski už mus, šventasis tėve Benediktai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu šlovingu šventojo abato Benedikto pavyzdžiu parodei mums nuolankumo triumfo kelią. Suteik, meldžiame, kad nenuklysdami eitume Tau patinkančio paklusnumo keliu, kuriuo sėkmingai nukeliavo tas mūsų garbingasis tėvas. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.