Senasis testamentas

JOELIO KNYGA

A. SKĖRIŲ RYKŠTĖ VIEŠPATIES žodis, kuris atėjo Petuelio sūnui Joeliui. I. Žmonės liūdi ir meldžiasi Klausykitės šito, seniūnai, išgirskite, visi krašto gyventojai! Argi įvyko kas panašaus jūsų dienomis ar jūsų protėvių dienomis? Pasakokite apie tai…

Skaityti viską

OZĖJO KNYGA

A. PRANAŠO MOTERYSTĖ IR JOS PAMOKA VIEŠPATIES žodis, kuris atėjo Beerio sūnui Ozėjui Judo karalių Uzijo, Jotamo, Ahazo bei Hezekijo dienomis ir Izraelio karaliaus Joašo sūnaus Jeroboamo dienomis. Neištikima Ozėjo žmonaKai VIEŠPATS pirmąsyk kalbėjo per…

Skaityti viską

DANIELIO KNYGA

A. DANIELIS IR BABILONO KARALIAI Išmėginimas maistu karaliaus dvare Trečiaisiais Judo karaliaus Jehojakimo valdymo metais Babilono karalius Nebukadnezaras atžygiavo į Jeruzalę ir ją apgulė. Viešpats atidavė Judo karalių Jehojakimą drauge su dalimi indų iš Dievo…

Skaityti viską

EZEKIELIO KNYGA

A. ŽODŽIAI IŠ DIEVO PRIEŠ JERUZALĖS SUNAIKINIMĄ Pradinis regėjimas ir pranašo pašaukimas Trisdešimtaisiais metais, ketvirto mėnesio penktąją dieną, man esant tarp tremtinių prie Kebaro upės, atsivėrė dangus ir aš mačiau regėjimus iš Dievo. Penktąją mėnesio…

Skaityti viską

BARUCHO KNYGA

A. TREMTINIŲ MALDA Jeruzale, jeigu tave užmirščiau Tokie yra žodžiai knygos, kurią parašė Hilkijo sūnaus Hasidijo sūnaus Maasajo sūnaus Nerijo sūnus Baruchas Babilone penktais metais, septintą mėnesio dieną, – tada, kai kaldėjai paėmė Jeruzalę ir…

Skaityti viską

RAUDŲ KNYGA

A. JERUZALĖS SKAUSMAS Pirmoji rauda Alef O, kokia nūn vieniša stovi sostinė, kurioje kadaise knibždėjo žmonių minios! Kadaise didinga tarp tautų, dabar ji yra lyg našlė! Kadaise šalių valdovė, dabar ji tapo verge! Bet Karčiai…

Skaityti viską

JEREMIJO KNYGA

Žodžiai Hilkijo sūnaus Jeremijo, iš kunigų šeimos Anatote, Benjamino žemėje. VIEŠPATIES žodis atėjo jam Amono sūnaus Judo karaliaus Jošijo dienomis – tryliktaisiais jo valdymo metais. Atėjo taip pat ir Jošijo sūnaus Judo karaliaus Jehojakimo dienomis…

Skaityti viską

IZAIJO KNYGA

A. TEISMO KNYGA I. Izraelio ir Judo karalysčių kaltinamasis aktas Izraelio nuodėmingumas Regėjimas, kurį turėjo Izaijas, Amozo sūnus, apie Judą ir Jeruzalę Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Hezekijo, Judo karalių, dienomis. Klausykitės, dangūs, išgirsk, žeme, nes…

Skaityti viską

SIRACIDO KNYGA

PRAKALBA A Daug svarbių tiesų buvo mums perduota per Įstatymą, Pranašus ir vėlesnius autorius; dėl jų Izraelio auklėjimas ir išmintis yra verti gyriaus. Nūn žmonės, kurie yra susipažinę su tomis tiesomis, turi ne tik patys…

Skaityti viską

IŠMINTIES KNYGA

A. TEISUMAS IR ŽMOGAUS LIKIMAS Ieškoti Dievo ir vengti pikta Mylėkite teisumą, žemės valdovai, būkite atviri VIEŠPAČIUI gerumu, ieškokite jo tyra širdimi. Juk suranda jį tie, kurie jo negundo, – jis pats apsireiškia tiems, kurie…

Skaityti viską